Privacyverklaring Heidi Vijverberg

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Heidi Vijverberg (praktijk voor therapie, coaching en training). Hierin lees je conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Jouw privacy en mijn website

Als je via deze website contact met mij opneemt hoef je alleen je naam en mailadres in te vullen, eventueel met een korte toelichting op je vraag. De website www.heidivijverberg.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. De computer van Heidi Vijverberg is beveiligd met een wachtwoord.

Jouw privacy en mijn praktijk

In mijn praktijk verzamel ik van mijn cliënten alleen die gegevens die nodig zijn voor de behandeling en administratie daarvan. De grondslag voor deze verwerking is de behandelovereenkomst die ik met cliënten aanga. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • Naam, contactgegevens
  Deze gegevens heb ik nodig om je te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken en voor het versturen van de factuur. Het gaat om:
  Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
  • Medisch dossier
   Ik maak een intakeverslag en aantekeningen van de sessies. Al deze gegevens worden opgeslagen en bewaard in een beveiligde digitale omgeving. De gegevens zijn nodig voor de behandeling. Eerdere, papieren dossiers, worden bewaard in gesloten kasten. In de dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht mij om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
  • Geheimhouding
   Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u communiceer. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Indien een bedrijfsarts of huisarts of iemand anders die betrokken is bij de behandeling informatie wil, zal ik die alleen verstrekken met expliciete, toestemming van de cliënt en na goedkeuring van hetgeen verstrekt wordt.
  • Communicatie via beveiligde kanalen
   Waar mogelijk zal ik met u communiceren via beveiligde kanalen of gebruik maken van aanvullende beveiligingsmaatregelen zoals wachtwoorden. Ik ben dan ook voorzichtig met informatie die ik verstrek via bijvoorbeeld e-mail.
  • Beveiliging
   De gegevensdragers (laptop bijvoorbeeld), waarop de gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Bij een datalek  doe ik melding bij de autoriteit persoonsgegevens.
  • Bewaartermijn
   Ik bewaar de gegevens tot 15 jaar na het laatste contact.
  • Inzage
   Cliënten kunnen op verzoek inzage krijgen in hun dossier. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je me vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Omdat ik gehouden ben dossier te voeren is verwijdering meestal niet mogelijk.
  • Toestemming
   Alle cliënten geven bij aanvang van de behandeling expliciet schriftelijk toestemming voor het vastleggen van gegevens zoals in dit document beschreven.
  • Administratie en verwerking
   Voor de digitale opslag van het dossier en de verwerking van facturen maak ik gebruik van het administratieprogramma van Logicare. In het kader van administratie en controle heeft hiertoe ook Lansigt accountants toegang. Op een factuur vermeld ik de volgende gegevens:
   • NAW gegevens
   • Geboortedatum
   • Geleverde dienst (bijvoorbeeld therapie), datum en duur
   • Kosten van het consult
   • Betaling door derden
    Indien iemand anders dan de cliënt zelf de factuur moet ontvangen (bijvoorbeeld de werkgever) dan wordt de factuur aan die derde gestuurd inclusief de naam van de cliënt. Voor het overige wordt geen informatie verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
   • Overlijden therapeut

Mocht ik plotseling komen te overlijden, dan kunnen de dossiers worden ingezien door mijn collega Francoise Pauluis (praktijk Movivre: www.movivre.nl). De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van lopende trajecten en de opheffing van mijn praktijk, liggen dan bij haar.